เกี่ยวกับบริษัท

best site for writing essayscustom writingterm papercoursework helpBlue

บริษัท ไทยวัฒนาไรซ์โพรดัคท์ จำกัด

[su_custom_gallery source=”media: 498,499,500,501,502,503″ limit=”6″ link=”lightbox” width=”115″ height=”155″][/su_custom_gallery]

บริษัท ไทยวัฒนาไรซ์โพรดัคท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยคุณวิโรจน์ และคุณสมจิตต์ วิโรจนกุล โดยเป็นธุรกิจในครอบครัว ในช่วงแรกทำการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งออกจำหน่าย

กว่า 30 ปี ที่บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งจากโรงงานขนาดเล็กซึ่งมีกำลังการผลิตไม่มากนัก บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นโรงงานขนาดกลาง ทำการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งเพื่อส่งออกจำหน่ายภายในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งประมาณ 4,500 ตัน/ปี ใช้เวลาในการผลิต 12 – 18 ชั่วโมงต่อวัน วัตถุดิบที่ใช้คือ ปลายข้าว (Broken Rice) เชื้อเพลิงที่ใช้คือ ขี้กบ (Saw Dust) และใช้ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าว เครื่องล้างข้าว เครื่องโม่ข้าว เครื่องอบแห้ง เป็นต้น

ในปี 2539 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมไทย ( Cleaner Technology ) สนับสนุนโดยสำนักงานความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา จากประเทศเดนมาร์ค (DANISH # COOPERATION FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, DANCED) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการใช้ทรัพยากร (วัตถุดิบ) และแนวทางในการลดปัญหา เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด

ในปี 2542 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (ส.ว.ท.ช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดปริมาณการสูญเสียแป้งในกระบวนการผลิต

ในปี 2542 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งจัดโดย บริษัท มูดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เมื่อเดือนธันวาคม 2542 โดยได้รับมอบใบประกาศจาก MR.BARNEY SMITH เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โดยมีนายมานิต ศิลปอาชา ผวจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2543 ซึ่งเป็นโรงงานก๋วยเตี๋ยวโรงงานแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และในปี 2548 บริษัทได้ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่และได้ผ่านการรับรองเป็น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

กว่า 30 ปี บนเส้นทางสายการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้ บริษัทไม่เคยหยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาและปรับปรุงในด้านต่างๆ มาโดยตลอด จนปัจจุบันเป็นบริษัท ไทยวัฒนาไรซ์โพรดัคท์ จำกัด ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดมา โดยได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวประจำปี 2551 – 2552

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ HACCP (Pre – HACCP) ร่วมกับสถาบันอาหารและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนได้รับรางวัล “โรงงานก๋วยเตี๋ยวต้นแบบ” ตามหลักมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP Good manufacturing practice) ในปี 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ในปี 2554 บริษัท ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล (HALAL) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพอาหาร หรือ ระบบ HACCP/GMPในปีเดียวกัน จาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited บริษัท มุ่งมั่นและปรับปรุง เพื่อผลิตก๋วยเตี๋ยวที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัท รอบๆ บริษัทและชุมชนใกล้เคียงบริษัท

 

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=RCJyU1GGTUc”]essay writersbuy custom essays paper writing